Category: travel news

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับคณะบุคคลในราชการและธุรกิจเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน คือพัฒนาอาชีพ การศึกษา สุขอนามัย การพึ่งพาตนเองแบบร่วมมือกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราชูปภัมภ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2512 ตลอดเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่บนฐานปรัชญาแห่งการพัฒนา คือ ผลประโยชน์ของชุมชนและการมีส่วนร่วมเป็นหลัก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ภาพของทิวเขาสลับซับซ้อนกลางสายหมอกยามฤดูหนาวคือความประทับใจที่ทุกคนมีต่ออุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ด้วยสภาพพื้นที่ยังประกอบไปด้วยป่านานาชนิดที่มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำ เหนือเขื่อนสิริกิติ์ ทำให้ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศที่น่าจับตามองไม่น้อยทีเดียว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541